гориво

гориво
горѝв|о <-а̀>
същ ср combustìbile m; (за двигател) carburànte m

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • гориво — същ. топливо, огрев …   Български синонимен речник

 • гасификација — (лат. gasificatio) физ. 1. претворање на тврдо гориво (камен јаглен, тресет, лигнит, дрво и сл.) во гас за гориво 2. воведување на гасни уреди за користење на гас како енергетско гориво во домаќинствата и во индустријата …   Macedonian dictionary

 • автосервис — (грч autos, фр service) претпријатие или станица за поправка, чистење и снабдување на автомобилите со гориво и со други потреби …   Macedonian dictionary

 • бензин — (лат benzoe) хем мешаница од парафински нафтени јаглеводороди, се добива со пречистување на нафтата или со дестилација на јаглен, се употребува како погонско гориво за мотори и во хемиската индустрија …   Macedonian dictionary

 • гас-генератор — (грч. chaos, лат. generator) направа за производство на гасовито гориво …   Macedonian dictionary

 • инфламабилии — (лат. inflamabilia) мн. запални материи, гориво …   Macedonian dictionary

 • калоричност — (лат. calor) 1. особина на она што е калорично, способност за создавање на калории 2. количество на калории во нешто, калорична вредност (на пр., на гориво, храна и др.) …   Macedonian dictionary

 • керозин — (грч. keros восок) светилна материја што се добива од американски петролеј пречистен петролеј служи како гориво за млазни мотори …   Macedonian dictionary

 • кизјак — (рус. кизяк) гориво од сушени говедски лепешки …   Macedonian dictionary

 • кокс — (анг. coke) висококалорично тврдо гориво добиено со сува дестилација на камен јаглен, тресет и други органски материи …   Macedonian dictionary

 • оксиданд — (лат. oxidans) гориво што изгорува со помош на оксиданс служи за погон на ракети и ракетни мотори …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”